×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΠΕΙ.Σ.

Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα μοριοδότησης, μπορούν να υποβληθούν σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας των αιτήσεων, σε αποκλειστική προθεσμία μιας (1) ημέρας από την επομένη της ανάρτησής τους, δηλαδή την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022.