Κοινοποιούμε στο συνημμένο αρχείο τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης με τους εκπαιδευτικούς, κατά κλάδο και ειδικότητα, που έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν το Πρότυπο Σχολείο και τα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 10η/17-07-2023 Πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, δηλαδή από την Τετάρτη 19-07-2023 και ώρα 10:00 μέχρι και την Παρασκευή 21-07-2023 και ώρα 23:59.

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται για τη μοριοδότησή τους και από την πλατφόρμα των αιτήσεων.