Επισυνάπτονται τα έγγραφα σχετικά με παράταση της λήξης:

Α. της Δ’ πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και Εκπαιδευτών/ριών των Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και

Β. της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. «Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο  πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057

έως και τη Δευτέρα 30-11-2020 και ώρα 00:00