ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων των υποψηφίων από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 4645/28-06-2023 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή  Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.