Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ 28 Δεκεμβρίου 2021