Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών-επιτηρητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) 26 Σεπτεμβρίου 2023
Αξιολόγηση προσωπικού - Παράταση προθεσμίας 30 Αυγούστου 2021
Αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα (αξιολογική περίοδος έτους 2019): Καταχώρηση Χειρόγραφων – Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώρηση στοιχείων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης & Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 08 Μαρτίου 2021
Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο 26 Φεβρουαρίου 2021
Ενημέρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων» 05 Φεβρουαρίου 2021
Αξιολόγηση 2019 21 Ιουλίου 2020