Δείτε τα συνημμένα έγγραφα. Καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων ορίζεται η 18-12-2020.