ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Επισυνάπτεται το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης για το έτος 2024. Οι ενέργειες ορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) εγκύκλιο μεταθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.