Στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη 11 αναπληρωτών  Ε.Ε.Π. και 2 αναπληρωτών Ε.Β.Π. στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» καθώς και 2 αναπληρωτών Ε.Β.Π. στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020».

Για τις αποφάσεις πρόσληψης δείτε τα συνημμένα έγγραφα.