Πρόσκληση των εν ενεργεία διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών που ικανοποιούν τα κριτήρια της με αρ. πρωτ. 138797/Κ5 Υπουργικής Απόφασης για αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα