Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας 21 Δεκεμβρίου 2022
Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 120527/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: 66Σ84653ΠΣ-ΦΘ0) ΥΑ «Ορισμός μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας» 28 Δεκεμβρίου 2021
Αναβολή διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Π.Δ.Ε. και των Δ.Π.Ε. / Δ.Δ.Ε. στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. των 13 Π.Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 16 Δεκεμβρίου 2020
Προκήρυξη εκλογών ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ 2020 19 Νοεμβρίου 2020
Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 16 Οκτωβρίου 2020
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου τομέα 07 Οκτωβρίου 2020
Αναγνώριση προϋπηρεσίας Δημοσίου τομέα 07 Οκτωβρίου 2020
Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (για διοικητικούς υπαλλήλους) 21 Σεπτεμβρίου 2020
Ορισμός μελών και αποφάσεις τροποποιήσεων του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 27 Αυγούστου 2020