×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ekpaideytikoi

Μετά την ανακοίνωση διορισμού στο ΦΕΚ 2064/τ.Γ΄/16-08-2023, καλούνται τα μέλη Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ 23 και ΠΕ 30 που διορίστηκαν σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Μακρυγιάννη 5, 2ος όροφος, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι/ες μέλη Ε.Ε.Π να προσκομίσουν σε απλή φωτοτυπία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Απογραφικό Δελτίο (επισυνάπτεται)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού
 3. Αντίγραφο δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Έγγραφο που να αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔOΥ
 5. Έντυπο δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης (επισυνάπτεται) σε κλειστό φάκελο
 6. Αντίγραφο οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
 7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου)
 8. Πρωτότυπη γνωμάτευση (τελευταίου τριμήνου) ψυχιάτρου Δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού όπου να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλόλητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα).
 9. Πρωτότυπη γνωμάτευση (τελευταίου τριμήνου) παθολόγου Δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού όπου να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα.
 10. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της υπηρεσίας μας).
 11. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό IBAN (με πρώτο δικαιούχο το μέλος ΕΕΠ).
 12. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και αίτηση αναγνώρισης συνάφειας του προς το ΠΥΣΕΕΠ (επισυνάπτεται)
 13. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ’ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ) όπου θα αναγράφονται: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο, η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015. (επισυνάπτεται αίτηση αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και σχετική υπεύθυνη δήλωση).
 14. Δελτίο απογραφής ΕΦΚΑ

Αναφορικά με την διαδικασία τοποθέτησής σε Σ.Δ.Ε.Υ. υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης (επισυνάπτεται)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)
 3. Βεβαίωση Εντοπιότητας από τον Δήμο (τελευταίου τριμήνου)
 4. Πρόσφατη βεβαίωση για Συνυπηρέτηση
 5. Πρόσφατη Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.
 6. Γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α. (εάν υπάρχουν) ιδίου συζύγου ή τέκνων.

Επισυνάπτεται επίσης πίνακας με τα λειτουργικά κενά Σ.Δ.Ε.Υ. του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και αναλυτικές οδηγίες που αφορούν την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μισθοδοσίας θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.