1. Η φετινή προϋπηρεσία των ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ και ως εκ τούτου δεν θα εκδοθεί βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις οικείες Δ/νσεις ΠΕ ή ΔΕ.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνετε ότι κάποιος που έχει προσληφθεί (ακόμα και αν παραιτήθηκε) δεν είναι καταχωρισμένος στο ΟΠΣΥΔ θα πρέπει άμεσα να ενημερώνετε την Υπηρεσία μας και να αποστέλλετε τα σχετικά στοιχεία (excel σύνολο προσληφθέντων) για να καταχωρείται η προϋπηρεσία.

  1. Για όλα τα προηγούμενα έτη (συμπεριλαμβανομένου και ολόκληρου του 2017-2018) ο υποψήφιος θα προσκομίσει τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίες που (προφανώς) έχει ήδη στην κατοχή του και οι ΠΔΕ θα καταχωρίσουν συγκεκριμένα στοιχεία από αυτές τις βεβαιώσεις σε excel – υπόδειγμα που θα σας αποστείλουμε ούτως ώστε να καταχωριστούν συνολικά από την ομάδα του ΟΠΣΥΔ. Θα σας δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για αυτό όταν θα λάβετε το excel.
  2. Προϋπηρεσία σε κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ δεν προσμετράται. Οι προϋπηρεσίες που προσμετρώνται αναφέρονται ρητά τόσο στον 4589/2019 (άρθρο 61, παρ. 4 στ) όσο και στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
  3. Όλοι οι άρρενες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού ή απαλλαγή και να καταχωριστεί από τις Υπηρεσίες σας, όποιος υποψήφιος δεν έχει στο φάκελό του καταχωρισμένο στρατό δεν θα δύναται ούτε να διορισθεί ούτε να προσληφθεί.
  4. Η αίτηση υποβολής θα υπογράφεται και από τους δύο, υπάλληλο και υποψήφιο και θα δίνεται πρωτόκολλο στον υποψήφιο. Θα μετράται ο αριθμός των δικαιολογητικών που προσκομίζονται έγχαρτα (και όχι πχ. οι σελίδες) άρα θα μετρώνται τα δικαιολογητικά της υποενότητας ΙΙ και ΙΙΙ (καθώς της Ι είναι ήδη καταχωρισμένα στο ΟΠΣΥΔ)
  5. Ο υποψήφιος ΕΕΠ-ΕΒΠ με 2ο κλάδο ΠΕ02ΕΑΕ  στην περίπτωση που θέλει να κάνει αίτηση ως ΕΕΠ-ΕΒΠ θα καταθέσει στις ΠΔΕ όλα τα δικαιολογητικά του και δεν θα πάει σε κάποια ΔΔΕ εκτός αν έχει να καταθέσει προϋπηρεσία ως ΠΕ02 ή το ίδιο το πτυχίο του ΠΕ02 (και προφανώς σε αυτή την περίπτωση και το κριτήριο που τον εντάσσει στην ΕΑΕ). Αυτό αναφέρεται ρητά στην ΥΑ πρόσκλησης.

Τώρα αν αυτός υποψήφιος δεν επιθυμεί να καταθέσει αίτηση ως ΕΕΠ-ΕΒΠ αλλά μόνο ως ΠΕ02ΕΑΕ, θα πρέπει να καταθέσει στην οικεία ΠΔΕ μόνο (εννοείται εφόσον υπάρχουν) τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ΕΕΠ για τα προηγούμενα έτη που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ.

Επίσης κανονικά όποιος καταθέτει δικαιολογητικά στις ΠΔΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί την αίτηση που είναι σχεδιασμένη για τις δικές σας Υπηρεσίες (αυτή που αναφέρει προκ. 1ΕΑ και 2ΕΑ).

  1. Αναφορικά με την παιδαγωγική επάρκεια σύμφωνα με την τροποποίηση του Ν.4589/2019 (αναγράφεται ακριβώς στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ Κεφ Δ΄ σημείο 4) θα ισχύσει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι των κλάδων με πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ (πλην των ΠΕ25) θα έχουν πρόταξη οι ΑΕΙ και οι ΤΕΙ με παιδαγωγική. Οι υποψήφιοι των κλάδων μόνο με ΑΕΙ δεν θα χρειάζονται την παιδαγωγική. Η Υπηρεσία μας πιθανώς να σας αποστείλει το excel με τις παιδαγωγικές επάρκειες που έχετε καταχωρίσει ήδη στο ΟΠΣΥΔ και οι οποίες θα επικυρωθούν από την ομάδα του ΟΠΣΥΔ.
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν οι ίδιοι στο ΟΠΣΥΔ και να βλέπουν τον φάκελό τους με τους δικούς τους προσωπικούς κωδικούς. Προσοχή: μην χρησιμοποιείτε τους δικούς σας κωδικούς για να διαβεβαιώσετε κάποιον υποψήφιο ότι είναι στο ΟΠΣΥΔ γιατί εσείς βλέπετε τον φάκελό του. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων που έγινε στα πλαίσια της συνολικής καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ δεν προϋποθέτει την εγγραφή τους. Σε αυτήν την περίπτωση όταν μπαίνετε στον φάκελο του υποψηφίου αναφέρεται σε ελαφρώς κίτρινο πλαίσιο Ο χρήστης του ΑΦΜ δεν έχει λογαριασμό στο σύστημα. 

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ