ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία των υποψηφίων για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, διαπιστώνετε ότι και οι τέσσερις (4) υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επομένως δεν υπάρχουν αποκλειόμενοι από τη διαδικασία επιλογής στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.