Εκτύπωση
Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Στη συνέχεια του αριθμ. 15254/04-09-2021 εγγράφου του ΙΕΠ, σας διαβιβάζουμε την από 24/09/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ:Ψ6ΨΟΟΞΛΔ-ΑΦ3) και επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Ι) Ως προς το ποιοι φέρονται ως ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ Ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 με ΑΔΑ:6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α Πρόσκληση (Φάση Α).

Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα προσόντα τα οποία αποτελούν υποχρεωτικά κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο είναι τα παρακάτω:

Α) Για τις θέσεις των Συντονιστών:

Εν ενεργεία Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στο παράρτημα ΙΙ αποτυπώνονται οι ειδικότητες των υποψηφίων που δύνανται να εγγραφούν στο παρόν μητρώο ανά γνωστικό αντικείμενο.

Β) Για τις θέσεις των Θεματοδοτών/Αξιολογητών:

Εν ενεργεία Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής. Στο παράρτημα ΙΙ αποτυπώνονται οι ειδικότητες των υποψηφίων που δύνανται να εγγραφούν στο παρόν μητρώο ανά γνωστικό αντικείμενο. Στα γνωστικά αντικείμενα που ανατίθενται σε περισσότερες από μία ειδικότητες οι θέσεις κατανέμονται ισομερώς.

Σημειώνεται ότι τα στελέχη του ΙΕΠ δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως για το διάστημα που υπηρετούν στο ΙΕΠ. Δύνανται να συμμετέχουν μόνο σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι θέσεις των συντονιστών σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο και εργάζονται αμισθί μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Όλοι οι Υποψήφιοι οφείλουν, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους, να υποβάλουν αποδεικτικά παραστατικά του επιστημονικού/γνωστικού αντικειμένου και της σχετικής εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Β.  

ΙΙ) Σε ότι δε αφορά στη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 27-09-2021 έως 8-10-2021 και μέχρι τις 14:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία:

1. ΕΡΓΑ à ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ à ΜΗΤΡΩΑ

2. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo --> ΕΙΣΟΔΟΣ à ΕΠΙΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΟΔΟΤΩΝ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ» à «ΟΔΗΓΙΕΣ
Παρακαλείστε για τη σχετική ενημέρωση των εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας σας.