ΕΕΠ

Για την τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131678, δείτε το συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (τυπογραφικό).