ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στην υπ’ αριθμ. 1728/21/1596122/05-08-2021 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: Ψ70Υ46ΜΤΛΒ-Ε3Π).