ΣΔΕ

Ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και την ηλεκτρ. διεύθυνση αποστολής αιτήσεων ανάκλησης)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 7η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.