ΚΠγ

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ) Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Α’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021.

Επισυνάπτονται τα εξής:

 1. Η με αρ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ) Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Α΄ 2021.
 2. Η με αρ. πρωτ. 49658/A5/29-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΡ046ΜΤΛΗ-ΞΣΙ) Εγκύκλιος Υποβολής Αιτήσεων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Α΄ 2021.
 3. Πίνακας με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.
 4. Πίνακας «Ειδική Περίπτωση – Διευκολύνσεις»
 5. Δελτίο Τύπου
 6. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Α΄ περιόδου 2021.
 7. Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υποψηφίου για την υποβολή των αιτήσεων (pdf).
 8. Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ Α΄ περιόδου (pdf).
 9. Η με αρ. 27299/Α5/09-03-2021 Υ.Α. (Β’ 928).
 10. Η με αρ. 128821/Α5/25-09-2020 Υ.Α.(Β΄ 4269).
 11. Η με αρ. 73190/Α5/16-05-2019 Υ.Α. (Β’ 1702).
 12. Η με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612).