Ένταξη σχολικών μονάδων στο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO

Τα σχολεία μέλη του Δικτύου δεσμεύονται να προωθήσουν μέσα από τη λειτουργία τους τις προτεραιότητες του διεθνούς οργανισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μια πιο δίκαιη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη υλοποιώντας τη σχολική ολιστική προσέγγιση (whole school approach). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο.