Ανακοινώνεται ότι με το με αριθμ. πρωτ. 123632/Δ7/01-08-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ) αναστέλλεται η διαδικασία επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.. και συνεπώς δεν έχει ισχύει το χρονοδιάγραμμα επιλογής μελών Π.Ο. των Κ.Ε.Α. Δυτικής Μακεδονίας που είχε καταρτιστεί.