Ανακοίνωση τροποποίησης αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά και κλάδο. Περίοδος ενστάσεων μέχρι και την Τρίτη 07/08/2018 και ώρα 23:59.