Επισυνάπτεται το με αρ. 4758 τ. Β΄/29-10-2020 ΦΕΚ σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια. Η εν λόγω απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 288 του επίσης συνημμένου ν.4738/2020.