Επισυνάπτονται :

1.  Συμπλήρωση της Φ.152/66842/Α5/02-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΡ846ΜΤΛΗ-749) «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020.».

2.  Τροποποίηση της  με αριθμ. πρωτ. Φ.153/61345/Α5/22-5-2020 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2020.»