Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας, των κυβερνήσεων, των οργανισμών και των πολιτών, σε θέματα περιβάλλοντος, ο ΟΗΕ έχει θεσμοθετήσει, ήδη από το 1972, την 5η Ιουνίου κάθε έτους ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

«Η Ώρα της Φύσης» είναι το θέμα - σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που εστιάζει στη βιοποικιλότητα επισημαίνοντας την αδήριτη ανάγκη διαφύλαξής της για την παγκόσμια υγεία, την ασφάλεια του νερού και των τροφίμων, την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, τη ρύθμιση του κλίματος.

Τους τελευταίους μήνες, η πανδημία της COVID-19, μιας μολυσματικής ασθένειας που μεταδόθηκε στον άνθρωπο από τα ζώα, και οι εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις της επιβεβαιώνουν την εξάρτηση της ανθρωπότητας από τη φύση και τα υγιή οικοσυστήματα. Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και του κατακερματισμού των φυσικών βιοτόπων, η μείωση της ρύπανσης και η αντιμετώπιση της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής με την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει, ο έλεγχος της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ειδών και του παράνομου εμπορίου της άγριας ζωής αναδεικνύονται ως η μοναδική επιλογή μας για την αποφυγή ανάλογων πανδημιών στο μέλλον.

Προς όφελος των ανθρώπινων κοινωνιών και όλης της ζωής στον πλανήτη και για ένα μέλλον σε αρμονία με τη φύση, η Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον προτρέπει στη συντονισμένη δράση και στη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών, τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με σταθερό προσανατολισμό στον 4ο στόχο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, που αφορά στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλει προσπάθειες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση των σχολικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους, παιδαγωγικό, κοινωνικό–οργανωσιακό, τεχνικό–οικονομικό. Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά ειδικότερα στο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, η Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, σε συμφωνία με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., υποστηρίζει τα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τις δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας, αναπτύσσει συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και άλλους επιστημονικούς φορείς της χώρας, επιδιώκει και υλοποιεί λειτουργικές συμπράξεις με τις τοπικές κοινωνίες σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

 

Θοδωρής Μαρδίρης