Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:30 θα διοργανωθεί από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ διαδικτυακή συνάντηση για την απάντηση ερωτημάτων/αποριών σχετικά με την υποβολή αίτησης 122 (Βραχυχρόνια σχέδια) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση των σχολικών μονάδων της εκδήλωσης είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYxZWQ5NjctYjBmZS00MjQwLWIxZGMtMDYwY2Q1NWJlN2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d