ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακοινώνεται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης με τους εκπαιδευτικούς, κατά κλάδο και ειδικότητα, που έχουν τα τυπικά προσόντα και έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, με θητεία κατά το σχολικό έτος 2022-2023, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 3η/26-07-2022 Πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από την Τετάρτη 27-07-2022 και ώρα 00:00 έως και την Παρασκευή 29-07-2022 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.