ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας προκηρύσσει το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήµες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη ∆ια Βίου Κατάρτιση-Επιµόρφωση» - “Educational Studies: Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning” (ΦΕΚ 2283/τ.Β’ /10-5-2022) για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2022-2023