Σας κοινοποιούμε συνημμένα, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας τον πίνακα των τοποθετούμενων εκπαιδευτικών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, όπως κυρώθηκε με τη με αριθμ. 9η/27-08-2021 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι και οι τρεις υποψήφιες συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα τοποθετούμενων εκπαιδευτικών, οπότε δεν κυρώθηκε πίνακας μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών.