Σας κοινοποιούμε συνημμένα Πίνακα Μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο 10ο Πειραματικό Δ.Σ. Καστοριάς σύμφωνα με την με Α.Π.: 57/ΔΕΠΠΣ/19-8-2021