ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κοινοποιούμε τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του Πρότυπου Σχολείου και των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 7η/05-08-2021 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, μετά την εξέταση των ενστάσεων.