Σας κοινοποιούμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης με τους εκπαιδευτικούς, κατά κλάδο και ειδικότητα, που έχουν τα τυπικά προσόντα και έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν το Πρότυπο Σχολείο και τα Πειραματικά Σχολεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 6η/30-07-2021 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας.


Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 έως και την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00.