ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σας κοινοποιούμε πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν το Πρότυπο Σχολείο και τα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκαν με την αριθμ. 5η/26-07-2021 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της με αριθμ. πρωτ. 54/ΔΕΠΠΣ/13-07-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) προκήρυξης της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης που αφορά το χαρακτηρισμό της αίτησής τους ως δεκτή ή μη δεκτή αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων και από την Τετάρτη 28-07-2021 το πρωί μέχρι την Παρασκευή 30-07-2021, στις 15:00.