Α. Συμμετέχοντες
Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Μακεδονίας, όπως περιγράφεται παρακάτω ανά διαγωνισμό.
Για κάθε μαθητή/τρια θα υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων – γονέων για τη
συμμετοχή και δημοσίευση των έργων.

Β. Περιγραφή Διαγωνισμών

Β.1 Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Α’θμιας και Β’θμιας
Εκπαίδευσης ατομικά.
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι καθαρές και υψηλής ανάλυσης μεγέθους μέχρι 10 ΜB. Μπορεί
είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να συμμετέχει με μια φωτογραφία.
Κριτήρια Αξιολόγησης: Η φαντασία, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία.

Β.2 Διαγωνισμός Ζωγραφικής-Σκίτσου
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Α’θμιας και Β’θμιας
Εκπαίδευσης ατομικά.
Η διάσταση των έργων μπορεί να είναι από Α5 (148×210 mm) έως και Α3 (297×420 mm) και σε
οποιοδήποτε υλικό.
Κριτήρια Αξιολόγησης: Η φαντασία, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία.

Β.3 Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Α’θμιας και Β’θμιας
εκπαίδευσης ατομικά.
Τα κείμενα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα.
Προσχολική- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 250-1000 λέξεις
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 500-1200 λέξεις
Κριτήρια Αξιολόγησης: Η αφηγηματική δομή, η φαντασία, η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία, η
ζωντάνια του λόγου και το πλούσιο λεξιλόγιο.

Β.4 Διαγωνισμός Πολυμεσικού Έργου με τη χρήση ΤΠΕ
Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Α’θμιας και Β’θμιας
Εκπαίδευσης με παραδοτέα από σχολικά προγράμματα, συνεργασίες, δράσεις είτε ατομικές είτε
ομαδικές (3 έως 5 άτομα).

Τα παραδοτέα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτα και εντός κάποιας από τις θεματικές :

1) ψηφιακή έκδοση – e-book

2) ψηφιακή ιστορία – αφήγηση

3) κόμικ

4) ιστορική γραμμή

5) οπτική αναπαράσταση- εικόνα – αφίσα

6) video (διαρκείας μέχρι 10’)

7) ιστοεξευρεύνηση – ιστοσελίδα – Blοg και

8) ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Κριτήρια Αξιολόγησης: Η φαντασία, η δημιουργικότητα, η πρωτοτυπία, η αλληλεπίδραση και η
πολυμεσικότητα.

Γ. Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Παράδοσης των Έργων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος για συμμετοχή (σε ειδική πλατφόρμα της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2017.
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η αίτηση συμμετοχής και
να συνοδεύεται από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων – γονέων για τη συμμετοχή και
δημοσίευση των έργων.
Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των έργων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2018.

Ως εκ τούτου, όλες/οι που συμμετέχουν θα πρέπει έως την 31η Μαρτίου 2018:
1) να αποστείλουν τα έργα τους, ως φυσικό αντικείμενο, στις Διευθύνσεις Α΄θμιας και Β΄θμιας
Εκπαίδευσης (κατά τόπους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων) στις οποίες ανήκουν μέσω
των σχολικών μονάδων τους και
2) να υποβάλλουν στην ειδική Πλατφόρμα της Περιφέρειας το ηλεκτρονικό αρχείο του
παραδοτέου.
3) Τα έργα θα πρέπει να συνοδεύονται από Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου (1 σελίδα), όπου
θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η τάξη, το σχολείο του/της μαθητής/τριας και τα
στοιχεία επικοινωνίας της σχολικής μονάδας. Επίσης θα δίνονται συνοπτικές πληροφορίες
σχετικά με το έργο ανάλογα με το διαγωνισμό (τίτλος του έργου, περιγραφή του
αντικειμένου του έργου – τρόπος προσέγγισης και παρουσίασης του έργου, χρονική
περίοδος υλοποίησης του έργου, ακριβής τοποθεσία λήψης φωτογραφίας, ημερομηνία
λήψης, είδος μηχανής που χρησιμοποιήθηκε, κ.α.).
4) Τα έργα θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, όπου οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν ότι
το έργο αποτελεί πρωτότυπο έργο τέχνης και ότι αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός και τα
συνοδευτικά υλικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), καθώς
επίσης και ότι δέχονται να δημοσιευτούν τα έργα τους στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ και
όπου και με όποιο τρόπο θεωρείται αναγκαίο και σκόπιμο από την ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ