Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 5058/10-6-2019 ΣΟΧ 1/2019  ανακοίνωση της υπηρεσίας μας.

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς,  ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από 01-09-2019 και θα συνεχίσει να τα ασκεί έως την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης», και

 Καλούμε

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 06-08-2019 έως και την Τρίτη 20-08-2019.

 

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη της πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύει στο Ν. Κοζάνης.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση και το παράρτημα αυτής.