1) Υπηρεσιακή βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

α) η νομική μορφή του φορέα και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, κατά τον χρόνο παροχής της εργασίας του υπαλλήλου και
β) η σχέση εργασίας του υπαλλήλου καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λύσης αυτής,
γ) ωράριο πλήρους ή μερικής απασχόλησης

δ) κατάσταση ενσήμων από των ασφαλιστικό φορέα

2) Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας και

3) Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: οι προϋπηρεσίες τις οποίες ζητάτε να αναγνωρίσετε δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (όπως καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.