Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων όσο αφορά τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ΚΕΣΥ Δυτικής Μακεδονίας. 

Ανακοινοποίίηση ως προς το υπόδειγμα αίτησης.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει στις 31-07-2021, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Παρασκευή 28-09-2018.

Ανακοίνωση τροποποίησης αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά και κλάδο. Περίοδος ενστάσεων μέχρι και την Τρίτη 07/08/2018 και ώρα 23:59.